ANBI

Stichting Steun Welzijnszorg Helmond (fiscaal nummer: 37.83.960)

Staat van baten en lasten 2017 (afgerond op duizenden euro’s)

Baten 254
Verhuurresultaat 2
Beleggingsresultaat 252
Lasten 153
Uitgekeerde giften 134
Bestuurskosten 5
Algemene kosten 14
Financieel resultaat 101

 

Toelichting:

  • Aan giften is in het jaar 2017 ruim € 134.000 toegekend.
  • De bestuurders ontvangen geen beloning voor de uitgevoerde activiteiten.
  • Het financieel resultaat is toegevoegd aan het vermogen.

Overzicht van bestedingen

Onder projecten is opgenomen welke projecten door de stichting in de loop der jaren zijn ondersteund.

Beleid Stichting Steun Welzijnszorg Helmond

Wat willen we bereiken:

Meer duurzame en betere leefomgeving voor de inwoners van de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren en voormalige gemeente Mierlo op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg.

Dit doen we door:

–        Projecten te ondersteunen, die gericht zijn op vernieuwing en verbetering van het welzijn en de (gezondheids)zorg en die de eigen kracht van mensen bevorderen in hun maatschappelijk functioneren.

–        Verstrekken van financiële bijdragen aan projecten, die voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals

  • de financiële bijdragen gaan naar stichtingen,  verenigingen en/of coöperaties;
  • de activiteiten zijn gericht op verbetering van welzijn en/of (gezondheids)zorg;
  • de financiële bijdragen worden bij voorkeur aangevraagd bij meerdere organisaties;
  • de activiteiten hebben een duurzaam karakter.

De Stichting zet haar middelen niet in voor exploitatiekosten, dekking van tekorten of particuliere noodhulp.

Wij realiseren dit door:

–        zes keer per jaar de aanvragen te beoordelen;
–        onze Stichting onder de aandacht te brengen via website, advertorials en artikelen in plaatselijke en regionale kranten;
–        samen te werken met vergelijkbare Stichtingen;
–        de toekenningen en afwijzingen van subsidies te verantwoorden in het jaarverslag en de jaarrekening;
–        de werkzaamheden door een bestuur van vrijwilligers uit te voeren.